Ett socialt ansvarstagande utifrån ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv

Ljungmans Jurist & Finanshus jobbar efter ett koncept kring socialt ansvarstagande utifrån

ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv. Vi tror på att ett socialt ansvarstagande är nödvän-
digt för att bygga ett bra samhälle och ett bra klimat för innovationer och kapitalisering av

sådana. Vi är övertygade om att vi måste ta ett gemensamt ansvar för miljön och sociala- och

finansiella strukturer för att kunna bygga fungerande och hållbara samhällen som bygger på

människans lika värde, rätten till arbete, rätten till eget hem och en stark familj. Vårt ansvars-

tagande ligger därför i att också hjälpa dig att nå ditt företags mål och samtidigt kunna utöka

ert ansvarstagande för CSR frågor.

Vi deltar aktivt i den sociala utvecklingen genom att dels tillföra en djup förståelse för sociala

frågor och dels genom att tillhandahålla expertis inom finansiell modellering, affärsutveckling

och strukturella investeringar. Genom att ta ansvar för sociala frågor utifrån perspektivet

Social Finance och Social Investment, sammanför vi personer, företag och organisationer

som besitter stor kompetens inom analys, strategi, miljö, finans med den sociala sektorn.

Genom samverkan går det att driva innovativa, hållbara och skalbara sociala investeringar

med stor samhällsnytta.

För att uppnå en effektiv och hållbar social investering hjälper vi er att inrikta ert arbete mot

den sociala sektorns organisationer. Vi skapar grogrund och förtroende för sociala investe-
ringar som till exempel investeringar i forskning och rådgivning, investeringar i nytänkande

samt processer som förbättrar samverkan. Det är vårt arbete att tillhandahålla lämpliga tjänster

och kunskaper som underlättar finansiering till sociala företag som till exempel socialt före-
tagande, socialt kapital, fonder, egendom, lån till socialt syfte och Social Impact Bonds, SIB.

Social Impact Bonds är en form av resultatbaserat kontrakt där offentliga kommissionärer

åtar sig att betala för betydande förbättringar i det sociala resultatet för en definierad grupp av

befolkningen. En sådan förbättring kan till exempel vara att åtgärden medfört mätbar höjning

av kvalitet och effektivitet inom vård och omsorg vilket i sig kan resultera i en höjning av

kvalitet och effektivitet i skatteuttagen mot privatpersoner och företag. Långsiktiga resultat-
avräkningar har enligt oss betydande positiv effekt och påverkan på kvalitet, effektivitet.

Det är en modell som skapar långsiktiga och hållbara lösningar för samhället och näringslivet.

Vi arbetar efter en modell som heter #wash, vilket innebär ett socialt ansvarstagande för

vatten (water), luft (air), jord (soil) och mänskliga rättigheter (human rights). Vi ställer oss

bakom den värdegrund som kommer till uttryck i FN:s principer och OECD:s riktlinjer för

företag och utgår ifrån att alla våra samarbetspartners och anställda respekterar mänskliga

rättigheter och grundläggande miljöstandarder när de agerar på inhemska och utländska

marknader.